ಹಲೋ ವೆನ್ಲಾಕ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಹರ್ನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ - ಡಾ. ಮೇಧಾ ಉರ್ವಾಲ್