ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್-ದಯಾನಂದ್ ಹಾಗೂ ಸುಧೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ,ಸದಸ್ಯರು,ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್