ಪರಿಸರ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ