ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ - ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಬಾಯಿ ಸರಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ