ಯಶೋಗಾಥೆ- ಮಚ್ಚಿನದಲ್ಲೊಂದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ- ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ