ಹಲೋ ವೆನ್ಲಾಕ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ - ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು