ಹಲೋ ವೆನ್ಲಾಕ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಟಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ