ಹಲೋ ವೆನ್ಲಾಕ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಡಾ. ಉಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ