ಸುತ್ತಮುತ್ತ - ವೈದ್ಯೋ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ - ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್