ಕಲಾ ಸಾರಂಗ್ - ರಂಗಸಹೋದರನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ - ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಕರು