ಜೀವರಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಜೀವರಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ 

ಕರೆಮಾಡಿ 6️⃣3️⃣6️⃣4️⃣2️⃣0️⃣4️⃣9️⃣4️⃣9️⃣

ಆಗಸ್ಟ್ 31 , ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ