ಮೈಕಾಲ್ತೊ ಫಲಕ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ - ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು