ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ with ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ

ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ- ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ

ವಿಷಯ: ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಗಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

 

ಸೋಮವಾರ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್  06, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ.