ತಾಳೊ ಉಮಾಳೊ with ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ (ಹಾಸ್ಯ ನಟ)

ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ (ಹಾಸ್ಯ ನಟ)

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ತಾರ್ಕೆರ್  ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವರಾರ್