ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಗಮನಿಸಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಮಾತು